2015-11-21
ssssss

معجزه چیدمان صحیح با فنگ شویی

ادامه تعریف عناصر : عنصر زمین : عنصر زمین مغز و درون فنگ شویی است . صبوری و تعادل از خصوصیات عنصر زمین  می باشد . […]
2015-11-14
abshar

معجزه چیدمان صحیح با فنگ شویی

ادامه تعریف عناصر : عنصر آب : آب بازگو کننده ی ادبیات و مطبوعات و هنر و بطور کلی از رسانه ها می آید . این […]
2015-11-07
mani

معجزه چیدمان صحیح با فنگ شویی

ادامه تعریف عناصر عنصر فلز: عنصر فلز مانند طلا، برنج، نقره، برنز و غیره ……. گرفته شده است و علامت آن درو کردن خرمن می باشد […]
2015-10-31
mandana 2

معجزه چیدمان صحیح با فنگ شویی

تعریف عناصر: این تکنولوزی پیشرفته از هشت ضلعی تشکیل شده است و محاسبات آن از ساخت طرح اولیه انرژی می باشد. هر کدام از این هشت ضلعی […]